Reiseregning/refusjon

Dette skjema benyttes ved avtalt utgiftsdekning knyttet til reiser og andre utlegg. Skjema fylles ut spesifisert, signeres, scannes og sendes daglig leder på epost. Utbetaling av refusjoner skjer den 30. i hver måned

Timelister

Disse benyttes for trenere eller andre som har som har avtale om godtgjøring for arbeid i klubben. Disse skal sendes daglig leder innen den 25 i hver måned for godkjenning. Utbetaling skjer den 30. i hver måned